[ Titel | Dato | Forfatter ]

Alle artikler


« Tilbage | | Frem »

Allah eksisterer uden sted eller retning

Af Mufti 'Ali Jumu'ah

En kortfattet besvarelse af et spørgsmål om Allahs guddommelige transcendens. Mufti 'Ali Jumu'ah gengiver kort ahl al-Sunnah wa al-Jama'ahs (Sunni islams) forståelse af Allahs guddommelige egenskabers usammenlignelighed med det skabte og forklarer at Allah eksisterer uden behov for tid og sted...

At give gode råd til sine medmuslimer

Af Imam Ibn 'Alawi al-Haddad

Du bør være en god rådgiver for alle muslimer. Det højeste niveau (for dette) er, at du intet skjuler fra dem, hvilket hvis det blev tilkendegivet ville resultere i godhed eller beskyttelse fra noget ondt…

Aysha Nielsens beretning om hendes vej til islam

Af Aysha Nielsen

Den 26-årige danske muslim fortæller sin historie om hvordan hun fandt Islam. Hun voksede op som enebarn, og fandt sandheden i Koranen allerede som 15-årig. Efter mange hårde kampe er hun i dag en stærk og selvstændig kvinde…

Barmhjertighed: Skabelsens kendemærke

Af Dr. Umar Faruq Abd-Allah

I efterligning af Profeten (Guds fred og velsignelser være med ham) forventes muslimer at være barmhjertige, at gøre godt og at forsøge at være til gavn for andre; og dette er ikke begrænset til dem selv eller de retskafne blandt dem. Det omfavner alle…

Begrebet Bid‘a i den Islamiske Shari‘a

Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller

Der er få emner i Islam i dag der aff¸der ligeså meget kontrovers, som hvad henholdsvis Sunna og bid‘a (eller en forkastelig innovation) er. Dette er en tale af Shaykh Nuh der belyser emnet med passende illustrationer fra Islams primære kilder (navnlig Koranen og Sunnaen)…

Bekæmpelsen af egoet (jihad al-nafs)

Af Shaykh al-Islam Yahya bin Sharaf al-Nawawi

Det er umuligt at kende til hykleriets realitet og se dets skjulte faconer undtagen for den som standhaftigt søger oprigtighed. At man i langt tid stræber, idet man leder, mediterer og undersøger sig selv indtil man slutteligt ved eller kender noget til hvad hykleri er...

Betydningen af Allahs Enhed (tawhid)

Af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani

Allahs Enhed (tawhid) er en afvisning af den opfattelse, at Allah skulle have nogen egenskab, der ligner skabte tings egenskaber og [en afvisning] af den opfattelse, at Han ikke skulle besidde de transcendente egenskaber, som er nødvendige for Hans guddommelige fuldkommenhed...

Bliv ikke vred: Lidt fiqh om vrede

Af Shaykh Faraz Rabbani

Vrede er noget som både Shari‘a og det sunde intellekt betragter som noget generelt kritisabelt. Det er derfor at Allahs elskede (Allahs fred og velsignelser være med ham), gentagende gange fortalte den der søgte hans råd at: »Bliv ikke vred«…

Dhikr i ord og handling

Af Imam Mujaddid Alf Thani Ahmad al-Sirhindi

Der er mange forskellige former for dhikr (ihukommelse af Allah), både i form af lydighed overfor Allahs love såvel som i form af gentagelse af bestemte fraser. Shaykh Ahmad Sirhindi hjælper med at klargøre forholdet mellem de forskellige former for dhikr i dettee korte uddrag…

Etiketten vedrørende den hellige Koran

Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller

Nogle folk mener, at det er tilladt at berøre den hellige Koran, når man ikke er i en tilstand af den rituelle renhed (tahara). Men dette er helt forkert. Det er derimod enstemmigt forbudt (haram) for nogen at berøre den hellige Koran, når man ikke er i en tilstand af rituel renhed…

Fiqh om at sende fred og velsignelser på Profeten

Af Shaykh Sohail Hanif & Faraz Rabbani

Anas ibn Malik (Allah være tilfreds med ham) beretter at Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: »Den som sender velsigner på mig én gang, ham vil Allah sende velsignelser på tifold og slette ti af hans synder og hæve ham ti grader« (al-Nasa'i).

Forklaring af broderskabets betydning

Af Shaykh Muhammad Afifi al-Akiti

Shaykh al-Akiti uddyber islams opfattelse af broderskabet i henhold til de profetiske ord: »Ingen af jer tror førend han elsker for sin bror hvad han ønsker for sig selv,« og angiver at dette ikke kun omfatter muslimer, men hele menneskeheden...

Fortrinligheden af påkaldelse af velsignelser på Allahs Sendebud

Af Imam al-Ghazali

Allahs Sendebud (Allahs fred og velsignelser være med ham) sagde: »Det er den yderste grad af nærighed i en troende at jeg bliver omtalt for ham, og han ikke påkalder velsignelse på mig« (al-Nasa’i, Ibn Hibban og al-Tirmidhi)…

Fremgangsmåden for bønnens udførelse

Af ‘Allama al-Hasan bin ‘Ammar al-Shurunbulali

Dette er en annoteret oversættelse af sektionen om "fremgangsmåden for bønnens udførelse" fra det klassiske værk Nur al-idah wa najat al-arwah af den fremragende lærd ‘Allama al-Hasan bin ‘Ammar al-Shurunbulali, i henhold til al-Imam al-A‘zam Abu Hanifas skole (Allah være dem begge nådig)...

Hvad er en madhhab? Hvorfor er det nødvendigt at følge en?

Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller

En madhhab er ikke blot en enkel mujtahid Imams bestræbelser eller arbejde, men det er flere generationers udvikling, raffinering og opgradering af det arbejde som de retskafne lærde fra Salafs tid grundlagde…

Hvad er forskellen på sunna og hadith?

Af Shaykh Nuh Ha Mim Keller

Ordet sunna har tre særskilte betydninger, som ofte bliver blandet sammen af muslimer, når begrebet dukker op i diskussioner. Den forvirring og de fejlslutninger, som ofte opstår når muslimer diskuterer sunna, kan måske undgås, hvis disse forskelle holdes for øje…

Hvad er Sunna?

Af Shaykh Gibril F. Haddad

Denne artikel handler om kortfattede definitioner på Sunna i forhold til de forskellige videnskaber, herunder hadith-videnskaberne, fiqh og usul al-fiqh

Hvordan de levende kan hjælpe de døde

Af Imam 'Abdullah ibn 'Alawi al-Haddad

En af de mest ædle ting, som man kan byde til de d¸de er at recitere Koranen og sende dem belønningen for den. Dette er af stor nytte og benådning. Muslimerne igennem tiden har været enige om dette alle steder, størstedelen af de lærde og Gudsnære personer har anbefalet det…

Hvordan man får mest ud af Ramadanmåneden

Af Imam 'Abdullah ibn 'Alawi al-Haddad

Man bør arbejde kun for det Hinsides i denne velsignede måned og kun indlade sig på noget verdsligt, når det er absolut nødvendigt. Arranger dit liv før Ramadanen på en måde, som vil sørge for, at du er fri til tilbedelse, når den ankommer. Vær stærkt fordybet i andagtsøvelser og tilnærm dig Allah..

Imam Ibn 'Abidin

Af Shaykh Abu Hasan

Dette er en kort biografi af Imam Sayyid Muhammad Amin Ibn 'Abidin al-Shami (Allah være ham nådig), en af den største lærde i den senere tid, og en af de største autoriteter inden for især Hanafi skolen.

Intentionen når man studerer

Af Imam Burhan al-Islam al-Zarnuji

Intentionen er væsentlig uanset hvad man foretager sig, idet handlinger bliver bedømt ud fra deres intentioner. Vi studerer alle, men hvad er vores intentioner og formål med det? Er det for at opnå verdslig gavn, eller er det for at tilfredsstille Allah Den Ophøjede?

Kendetegn på sand kærlighed til Profeten (fred være med ham)

Af Qadi Abu al-Fadl ‘Iyad bin Musa al-Yahsubi

Et uddrag fra Qadi ‘Iyads berømte mesterværk om Profeten Muhammad (Allahs fred og velsignelser være med ham) al-Shifa. Artiklen beskriver i detaljer de kendetegn som burde findes hos enhver der hævder at besidde kærlighed til Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham)...

Kompleks uvidenhed (jahl murakkab)

Af Shaykh Gibril F. Haddad

Romerne plejede på ironisk vis at sige: »dulcis ignorantia.« Men uvidenhed er selvfølgelig sød kun for dem, som tror på at, »hvad man ikke ved, tager man ikke skade af«...

Lidt fiqh om almissen (zakat)

Af Imran bin Munir Husayn

En kort tekst der opsummerer reglerne for almissen - den nødvendige (wajib) såvel som den obligatoriske (fard), i henhold til Hanafi skolen. Ud over selve fiqh om almissen indeholder teksten også nogle simple eksempler på hvordan man kan udregne hvor meget man skal betale i almisse..

Lysets morgen: Solen stiger op over profetværdighedens horisont

Af Justice Pir Muhammad Karam Shah al-Azhari

Dette er kapitlet om Profetens fødsel (Allahs fred og velsignelser være med ham) fra et af de smukkeste profetiske biografier skrevet i nyere tid. Som alle andre aspekter af Profetens liv (Allahs fred og velsignelser være med ham) var også hans fødsel en mirakuløs og enestående begivenhed...

Mia Miriams beretning om hendes vej til islam

Af Mia Miriam

Den unge 22-årige danske muslim beretter om sit liv og om hvordan hun fandt Islam. Hun voksede op i en kulturel kristen familie, levede et vildt liv og endte som mor som 17-årig. Den elskede søn var årsag til at livsstilen blev lagt om, og hun begyndte at søge efter meningen med livet…

Oh Allah, Du er Den Første

Af Imam Ahmad ibn al-Husayn Abu Bakr al-Bayhaqi

En kortfattet forklaring til en hadith der tydeliggør at Allah er fri fra at være noget sted i bogstavelig eller fysisk forstand, men at Han derimod er fuldstændigt ulig alt skabt. Dette er et grundlæggende princip i forståelsen af Allahs Enhed (tawhid) i henhold til ahl al-Sunna wa al-Jama'a

Profetens udseende (Allahs fred og velsignelser være med ham)

Af Shaykh Gibril F. Haddad

"Og den yderste grad af vor viden om ham, er at han er et menneske, men sandelig er han den bedste i hele Allahs skabelse" (Imam al-Busayri, Qasidat al-burda). Denne artikel indeholder nogle kendte beretninger om Profeten Muhammads (Allahs fred og velsignelser være med ham) udseende...

Profetisk vejledning om at sove

Af Shaykh Faraz Rabbani

Blandt de ting som er sunna før man sover er at recitere tahlilla ilaha illa Allah«), tahmidalhamdu lillah«) og tasbihsubhan Allah«)…

Shakir Al-Irshads vej til Islam

Af Shakir Al-Irshad

Bror Shakir fortæller sin historie om hvordan det var at blive muslim, og glæden der fulgte derpå...

Stien til sikkerhed

Af 'Allama Amin ibn Muhammad al-Jundi

Dette er en artikel der angiver nogle af de mest centrale pligter der påhviler enhver muslim og angiver hvordan man som muslim bør tilbringe sit liv, således at man kan opnå succes i dette liv og i det næste, eksempelvis at man bør give enhver hvad der tilkommer dem af rettigheder...

Tvangsægteskaber: Forbudt i Islam

Af Tariq Muhammad Amin

Antallet af tvangsægteskaber er i dag kraftigt stigende, og det har vundet en del medieopmærksomhed. Fænomenet er ret fremtrædende blandt etniske minoriteter, hvilket beklageligvis fortolkes som at islam støtter og opfordrer til tvangsægteskaber. Disse "anklager" er tydeligvis ubegrundede…

Udsagnet: »Hvis en hadith er autentisk er den min madhhab«

Af Shaykh Gibril F. Haddad

Det Imam al-Shafi‘i sagde, betyder ikke, at enhver som ser en sahih hadith kan sige: »Dette er al-Shafi‘is madhhab«, og udelukkende implementere udsagnets ydre eller tilsyneladende mening. Det han sagde, gælder absolut kun for en person, som har ijtihad-rang indenfor madhhaben..

« Tilbage | 1 2 3 4 | Frem »

Seneste artikler

Betydningen af Allahs Enhed (tawhid) af Imam Ibn Hajar al-'Asqalani.

»16. februar 2011Allah eksisterer uden sted eller retning af Mufti 'Ali Jumu'ah.

»16. februar 2011Lidt fiqh om almissen (zakat) af Imran bin Munir Husayn.

»13. september 2009Imam Ibn 'Abidin af Shaykh Abu Hasan.

»1. april 2009Søg i videnbasenIndsend spørgsmål

Har du et spørgsmål om islam som du ønsker at få besvaret? Indsend dit spørgsmål...


Tilmeld nyhedsbrev