The Four Imams: Their Lives, Works and Their Schools of Thought

Af Imam Muhammad Abu Zahra
Anbefalet af Imran bin Munir Husayn, 2004
Den tidligere store Shaykh al-Azhar, Imam Muhammad Abu Zahra (1898-1974), var en specialist indenfor især ‘usul (principperne ud fra hvilke man udleder islamisk lov). Dette værk er en samling af fire bøger, der beskæftiger sig med de fire store imamer, der grundlagde de fire sunni-islamiske lovskoler, navnlig Hanafi, Maliki, Shafi‘i og Hanbali. I værket bliver en omfattende og dybdegående analyse af de fire Sunni lovskoler og deres juridiske konklusioner præsenteret på så respektfuld vis at det er svært at se hvilken lovskole Imam Abu Zahra selv tilhører. Dette emne er især vigtigt i dag, hvor mange tusinder af muslimer finder sig selv i en situation hvor der ikke besidder nok kendskab, viden eller forståelse om emnet, og har derfor ingen traditionel tilknytning til en bestemt lovskole (madhhab). Som et resultat af denne uvidenhed og manglende indsigt, er der også en masse formålsløse uenigheder muslimer iblandt. Dette værk, er derfor ekstremt vigtigt, og udgør en stimulerende og berigende læsning for alle der er interesseret i at uddybe deres viden om Islam.
En lille underlig detalje bør dog bemærkes i denne bog; om end Imam Abu Hanifa (Allah være ham nådig) kronologisk set var den første af de fire store imamer, og endda en tabi‘i (følger af Profetens ledsagere, Allahs fred og velsignelser være med ham) da han havde mødt nogle af de ærværdige ledsagere, starter den engelske oversættelse med Imam Malik ibn Anas (Allah være tilfreds med ham) og nævner ham som den første af de fire imamer. Dette er ikke helt korrekt, da Imam Malik blev født i året 93 anno hijra, hvorimod Imam Abu Hanifa blev født i år 80 anno hijra, hvilket værket også bekræfter. Oversætteren, Aisha Bewley, er selv Maliki af lovskole, hvilket muligvis er årsagen til denne mærkelige detalje, men Allah ved bedst.
Imam Abu Hanifa - Den første af de fire imamer, grundlæggeren af Hanafi skolen og kendt som den største imam (al-imam al-a‘zam). Han blev født i år 80 efter hijra og døde i år 150, svarende til år 767. Han mødte nogle af den elskede Profets ledsagere (Allahs fred og velsignelser være med ham), og bliver talt blandt følgerne (tabi‘un). Han er kendt for sit skarpe intellekt som jurist (faqih), sin omhyggelighed, integritet, gudfrygtighed og standhaftighed overfor undertrykkelse. Hans lovskole er historisk set den mest udbredte og fulgte lovskole af alle, hvilket gør det særligt vigtigt at studere denne store imams liv, eftersom det giver et dybdegående indblik i den lovskole som majoriteten af muslimerne verden over følger.
Imam Malik - Den anden af de fire store imamer, og grundlæggeren af Maliki retskolen. Han levede hele sit liv i Medina hvor meget af Koranen var blevet åbenbaret og størstedelen af den islamiske lov var blevet etableret. Han brugte sit liv på at studere, optegne og klargøre de juridiske forhold og fortilfælde der blev givet videre til ham af de to første generationer af muslimer, der arvede den profetiske vejledning. Imam Malik er især kendt for sin store gudfrygtighed, bevarelse af den medinesiske tradition, ærefrygt og kærlighed overfor Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham) og hans dybe indsigt i de profetiske beretninger.
Imam al-Shafi‘i - Grundlæggeren af Shafi‘i skolen. Han var bemærkelsesværdig idet han afklarede de uenigheder der opstod i den stadigt udviklende muslimske befolkning og bragte dem sammen i det mest fremragende juridiske system i hele menneskehedens historie. Denne bog kaster at blik på hans liv og sporer hans tankegangs udvikling. Imam al-Shafi‘i er især kendt for at have grundlagt den metodologiske fremgang til at udlede fra de primære islamiske kilder, kendt som usul al-fiqh. Ud over det var han som Sayyid direkte efterkommer af Profeten (Allahs fred og velsignelser være med ham), hvilket er særligt for ham i forhold til de andre tre imamer.
Imam Ahmad ibn Hanbal - Kronologisk set den sidste af de fire store imamer. Han levede endvidere lige efter de første tre generationer af eksemplariske muslimer, og stod således overfor en lidt anderledes situation i forhold til den hans forgængere måtte gå i møde. Dette nødvendiggjorde en frisk tilgang til de juridiske problemstillinger der opstod ud fra den hurtigt voksende bymæssige udvikling og imperialistiske regering, som var begyndt at opsluge en stor del af den muslimske befolkning. Gennemgangen viser hvordan Imam Ahmad igennem sin utrolige personlige integritet og samvittighedsfulde efterlevelse af troværdige hadith, var i stand til at kortlægge en kurs gennem en stormfuld periode i historien. Hans eksempel forsynede hans følgere med det juridiske grundlag, på hvilket Hanbali skolen senere blev dannet.
Offentliggjort: 19. august 2004

Copyright © 2002-2019 Islamisk.dk — Alle rettigheder forbeholdes. Gengivelse er kun tilladt sålænge materialet ikke er blevet redigeret og kildeangivelse tydeligt fremgår. For yderligere information, kontakt da Islamisk.dk.